Algemene voorwaarden FEMM vrouwenzorg

Inleiding

Als overgangsconsulent ben ik (Janneke Herink) bij wet verplicht een behandelovereenkomst met cliënten te sluiten voordat we overgaan tot behandelen. Deze overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. In dit document staan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de behandelingen bij FEMM vrouwenzorg.

Algemene Voorwaarden

Ik ben gehouden te handelen conform de beroepscode van de VVOC, de beroepsvereniging voor overgangsconsulenten. De rechten en plichten van cliënte en overgangsconsulent zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Cliëntendossier

Ik houd een cliëntendossier bij en bewaar dit dossier conform de wettelijke bewaartermijn (WGBO) 20 jaar. Voor minderjarige cliënten geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het 18e levensjaar.
Ik betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënte verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen.
Cliënte heeft recht op inzage in haar dossier en om haar gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer cliënte van deze rechten gebruik wenst te maken, dient ze een email te sturen naar info@femmvrouwenzorg.nl.
Voor het vastleggen van cliëntgegevens in een dossier en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt vraag ik aan cliënten om expliciete toestemming middels een privacyverklaring. De privacyverklaring, ook wel behandelovereenkomst, ontvangt cliënte per mail voorafgaand aan de eerste afspraak. Cliënte heeft het recht om eerder afgegeven toestemming ook weer in te trekken.

Betaling consult

Cliënte gaat akkoord met de tariefstelling van de consulten zoals vermeld op www.femmvrouwenzorg.nl. Betaling vindt plaats direct na afloop van het consult via pin betaling, of indien cliënte daar prijs op stelt door cash betaling in de praktijk.

Annulering afspraak

Cliënte stuurt een mail met het annuleringsverzoek van de gemaakte afspraak naar info@femmvrouwenzorg.nl.
Een afspraak annuleren is kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de consultkosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de volledige consultkosten in rekening gebracht.
Bij afwezigheid op een afspraak zonder berichtgeving worden ook de volledige kosten van het consult gefactureerd. Je ontvangt dan een factuur die niet te declareren is bij je zorgverzekeraar. Bij misverstanden omtrent de juiste datum of tijd zal de afspraak zoals vermeld in de afspraakbevestigingsmail doorslaggevend zijn.

Klacht en tuchtrecht

Indien cliënte een klacht heeft over mij of de behandeling dan hoop ik van harte dat we daarover samen in gesprek kunnen gaan. Zie je om bepaalde redenen hiervan af dan vind je op www.femmvrouwenzorg.nl informatie over de klachtenprocedure.

Privacy Beleid

Voor een uitgebreid privacy beleid m.b.t. het verwerken van je persoonsgegevens verwijs ik naar de privacy verklaring op mijn website.

 

Algemene voorwaarden vrouwenzorg Brabant

Per 1 september 2023

Inleiding

Aan de rechtsverhouding tussen Cliënt en de overgangsconsulent ligt de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling (de WGBO), geregeld in Boek 7, Titel 7, afdeling 5 van het burgerlijk wetboek ten grondslag. Kortweg bekend als de behandelingsovereenkomst.
Deze Algemene Voorwaarden Overgangsconsulent vormen de basis voor het tot stand komen van de behandelingsovereenkomst waarmee beoogd wordt helderheid te geven wat de patiënt en de overgangsconsulent bij de uitvoering daarvan mogen verwachten.

Inhoud

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepassing en reikwijdte van de algemene voorwaarden
Artikel 3 Openbaarheid en beschikbaarheid van de algemene voorwaarden
Artikel 4 Levering
Artikel 5 Aanvang behandelingsovereenkomst
Artikel 6 Betrekken van derden bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst
Artikel 7 Informatie over de behandeling
Artikel 8 Privacy en dossiervoering
Artikel 9 Kwaliteit van zorg
Artikel 10 Klachtenregeling en geschillencommissie
Artikel 11 Geheimhouding
Artikel 12 Tarieven
Artikel 13 Betaling en betalingsvoorwaarden
Artikel 14 Annuleren, wijzigen afspraak of ‘No show’
Artikel 15 Beëindiging behandelingsovereenkomst
Artikel 16 Beëindiging behandelingsovereenkomst door Cliënt
Artikel 17 Opschorting, beëindiging of weigering behandeling door Overgangsconsulent
Artikel 18 Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

AVG:     De algemene verordening gegevensbescherming
Behandelingsovereenkomst:    De mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst van opdracht met betrekking tot zorgverlening/hulpverlening en ondersteuning tussen de Cliënt en de Overgangsconsulent.
Bigregister:    Het door het Ministerie van Volksgezondheid op basis van de wet BIG ingestelde kwaliteitsregister voor beroepen in de individuele gezondheidszorg
Cliënt:    De natuurlijke persoon aan wie door de overgangsconsulent zorg wordt verleend
Derde:    Een natuurlijke persoon die buiten een bepaalde rechtsverhouding staat en in beginsel daarmee niets te maken heeft.
FEMM Vrouwenzorg:    De praktijk waarmee de overgangsconsulent samenwerkt en onder welke naam overgangsconsulent vindbaar is en naar buiten treedt zonder dat sprake is van een dienstverband.
Vrouwenzorg Brabant Handelsnaam van overgangsconsulent waaronder zelfstandige bedrijfsvoering voor eigen praktijk plaatsvindt.
Incident:    Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de verleende of te verlenen zorg en die schade toe zou kunnen brengen of heeft toegebracht aan de cliënt.
Overgangsconsulent:    de natuurlijke persoon, die daartoe bevoegd op grond van een erkend hbo-diploma en een bigregistratie beroepshandelingen verricht ten behoeve van zorg aan een cliënt in de overgang
Privacy statement:    Een verklaring waarin client geïnformeerd wordt over de verwerking van persoonsgegevens
VVOC:    Vereniging voor (verpleegkundige/verloskundige/fysiotherapeut) overgangsconsulenten
Wet BIG:    De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
WGBO:    De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
WKKGZ:    De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg

Artikel 2 Toepassing en reikwijdte van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst tussen de Cliënt en Overgangsconsulent werkzaam voor Vrouwenzorg Brabant.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ter ondersteuning van de behandelingsovereenkomst en beogen geen afbreuk te doen aan de daarvoor geldende wettelijke bepalingen voortvloeiend uit de Wet Big, Wgbo en Wkkgz.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig tussen Cliënt of Overgangsconsulent als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en niet ten nadele van Cliënt zijn.

Artikel 3 Openbaarheid en beschikbaarheid van de algemene voorwaarden

 1. De Overgangsconsulent brengt de Cliënt op de hoogte van het bestaan van deze algemene voorwaarden en draagt ervoor zorg dat Cliënt op de hoogte is van de toepasselijkheid ervan op de behandelingsovereenkomst.
 2. De Overgangsconsulent verleent de mogelijkheid tot kennisneming van deze algemene voorwaarden door plaatsing op de website van de Praktijk.
 3. Op verzoek van Cliënt levert de Overgangsconsulent afschrift van deze algemene voorwaarden aan Cliënt.

Artikel 4 Levering

1. De overgangsconsulent zorgt voor heldere informatie over de praktijkvoering via de website. Dit betreft:

 1. Contactgegevens Overgangsconsulent
 2. Locatiegegevens praktijk
 3. Bereikbaarheid, telefonisch, per mail of op locatie
 4. Inhoud van te verlenen consult(en)
 5. Tarieven per consult
 6. De eigen verantwoordelijkheid van Cliënt om voorafgaande aan de behandeling na te gaan in hoeverre de kosten van behandeling door Overgangsconsulent op grond van verzekering van Cliënt worden vergoed
 7. Algemene voorwaarden
 8. Klachtenregeling
 9. Privacy statement
 10. Inschrijving in KvK, vermelding AGB-code en inschrijving Big register

2. De Overgangsconsulent zal Cliënt op de hoogte brengen van wijzingen genoemd in lid 1

Artikel 5 Aanvang behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand door inschrijving van de Cliënt bij Vrouwenzorg Brabant en het maken van een afspraak voor een eerste consult.
 2. De behandelingsovereenkomst wordt aangegaan tussen Cliënt en Overgangsconsulent
 3. Na het maken van de eerste afspraak is de Wgbo van kracht.

Artikel 6 Betrekken van derden bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst

 1. 1. Het betrekken van derden bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst door Overgangsconsulent of Cliënt gebeurt uitsluitend na onderling overleg en met toestemming van de Cliënt.

Artikel 7 Informatie over de behandeling

 1. De Overgangsconsulent zal in het eerste consult met behulp van een uitgebreide anamnese nagaan welke zorg-, hulp- of ondersteuningsbehoefte bestaat bij Cliënt.
 2. De Overgangsconsulent zal voortvloeiend uit de informatieplicht op grond van de Wgbo, voorafgaande aan (en gedurende) de daadwerkelijke ondersteuning, de Cliënt, op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze, passend bij diens beoordelingsvermogen, voorzien van de noodzakelijke informatie, indien van toepassing, m.b.t:
  a. Het advies/de ondersteuning,
  b. Alternatieven voor eerdere advies/ondersteuning,
  c. Ontwikkelingen die van belang (kunnen) zijn voor de advisering/ondersteuning.
 3. De Cliënt zal tijdens het ontvangen van de in lid 1 genoemde informatie ook in de gelegenheid worden gesteld tot het stellen van vragen, zoals vereist in de Wgbo sinds 2020 en op grond waarvan Cliënt een weloverwogen besluit kan nemen en toestemming kan verlenen tot hetgeen is voorgesteld of hier juist van af te kunnen zien.
 4. De Overgangsconsulent stelt na in lid 1 genoemde inventarisatie in overeenstemming met de Cliënt een plan op. Hierin zal aangegeven worden op welke wijze en met behulp van concreet geformuleerde doelen de zorg, hulp of ondersteuning aan Cliënt zal worden geleverd. Een tussentijdse evaluatie en eventuele bijstelling van het plan maken hiervan deel uit.
 5. De Cliënt zal aan de Overgangsconsulent alle relevante (gewijzigde) informatie verstrekken die noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Dit betreft o.a.:
  1. Behandeling bij een andere specialist
  2. Geneesmiddelengebruik
  3. Veranderingen in de eigen gezondheidstoestand
  4. Andere wijzigingen die van invloed zijn op de uitvoering van de behandelingsovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden

Artikel 8 Privacy en dossiervoering

 1. De overgangsconsulent zal gedurende de behandeling een dossier bijhouden. Onderdeel van dit dossier zijn de voorgestelde adviezen, alle door Cliënt aangereikte relevante informatie en deze algemene voorwaarden.
 2. De Overgangsconsulent zal de wettelijke eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG sinds 25 mei 2018 stelt aan verwerking van persoonsgegevens in acht nemen. De Cliënt wordt in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op de rechten die uit deze wet voorvloeien.
 3. De Overgangsconsulent werkt aan de hand van een privacy statement welke ter beschikking wordt gesteld aan de Cliënt via de website.

Artikel 9 Kwaliteit van zorg

 1. De overgangsconsulent zal kwalitatieve zorg leveren met inachtneming van de daaraan gestelde eisen op grond van de Wet BIG, de WGBO, de WKKGZ en de daarop gebaseerde protocollen en richtlijnen.
 2. Overgangsconsulent is ingeschreven in de verplichte kwaliteitsregisters zoals de Wet BIG en de LRZA
 3. Overgangsconsulent is aangesloten bij de beroepsvereniging VVOC (Vereniging voor overgangsconsulenten)

Artikel 10 Klachtenregeling en geschillencommissie

 1. De overgangsconsulent zal ervoor zorgdragen dat Cliënt een beroep kan doen op een op de artikelen 13 t/m 17 Wet Kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) gebaseerde klachten- en geschillenregeling.
 2. De klachtenregeling zal op duidelijke wijze bekend zijn gemaakt op de website.
 3. Behandeling van een klacht zal plaatsvinden op basis van genoemde klachten- en geschillenregeling.
 4. De klachtenfunctionaris, is onderdeel van de klachtenregeling en zorgt voor de opvang van de klacht. Deze werkt onafhankelijk en kan als bemiddelaar tussen Cliënt en overgangsconsulent een oplossing aanreiken.
 5. Als een klacht niet volgens bovengenoemde procedure tot een goede afwikkeling leidt of kan leiden, kan er sprake zijn van het ontstaan van een geschil.
 6. Een geschil kan door Cliënt of overgangsconsulent worden voorgelegd aan een geschillencommissie.
 7. Overgangsconsulent is aangesloten bij een Geschillencommissie zoals opgenomen in de artikelen 18 t/m 22 WKKGZ en vastgelegd in de klachten en geschillenregeling. In deze regeling zal de termijn waarbinnen een geschil moet worden ingediend worden benoemd.
 8. Overgangsconsulent is aangesloten bij de brancheorganisatie voor zelfstandige zorgaanbieders SoloPartners. Zorgaanbieders aangesloten bij SoloPartners kunnen voor de afhandeling van klachten en geschillen een beroep doen op Stichting Klachtenregeling (SKR). SKR werkt voor de behandeling van zowel klachten en geschillen samen met het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de zorg (CBKZ).
 9. Via de klachtenregeling wordt Cliënt op de hoogte gebracht over de wijze waarop een klacht of geschil aanhangig gemaakt kan worden. Indien gewenst verwijst Overgangsconsulent de Cliënt naar deze regeling en informeert Cliënt hierover.
 10. Tot slot kan een geschil ook ter beslechting worden voorgelegd aan de desbetreffende rechter.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Op grond van de WGBO, de wet BIG en de AVG zal Overgangsconsulent zich gedurende de periode van de behandelingsovereenkomst houden aan de geheimhoudingsplicht met betrekking tot hetgeen er tot haar is gekomen en aldus geen informatie over Cliënt verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Cliënt. Overgangsconsulent kan met andere medisch hulpverleners die rechtstreeks bij de medische behandeling zijn betrokken informatie over Cliënt delen voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de behandeling. Toestemming daarvoor van de zorgvrager wordt verondersteld zonder dat dit haar uitdrukkelijk hoeft te worden gevraagd.
 2. In afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald kan Overgangsconsulent haar geheimhoudingsplicht doorbreken om de volgende redenen:
  a. Overgangsconsulent kan haar geheimhoudingsplicht doorbreken met toestemming van de Cliënt met betrekking tot anderen dan de rechtstreeks betrokken medisch hulpverleners. Toestemming moet in vrijheid, na goed geïnformeerd te zijn en doelgericht zijn verleend. Indien zij dit niet in het belang van haar Cliënt acht, het in strijd zou zijn met goed hulpverlenerschap of als het maatschappelijk belang van vrije toegang tot zorg in het geding zou raken is Overgangsconsulent niet verplicht ondanks aanwezige toestemming van Cliënt informatie te verstrekken.
  b. Er bestaat een wettelijke verplichting tot gegevensverstrekking aan derden voor Overgangsconsulent. Bijv. bij het vaststellen van een infectieziekte o.g.v. de Wet publieke gezondheid.
  c. Indien Overgangsconsulent geen toestemming kan verkrijgen van Cliënt en er sprake is van een kans op ernstige schade voor Cliënt wanneer de noodzakelijke informatie niet wordt gedeeld met een derde kan Overgangsconsulent een beroep doen op een conflict van plichten en de noodzakelijke informatie aan derden verstrekken onder de volgende voorwaarden:
  -alle mogelijke is in werk gesteld toestemming van Cliënt te verkrijgen,
  -de zwijgplicht brengt Overgangsconsulent in gewetensnood,
  -er is geen andere mogelijkheid dan het doorbreken van beroepsgeheim voor handen,
  -het niet doorbreken van de zwijgplicht levert voor Cliënt zelf of een ander ernstige schade op.
  -het doorbreken van de zwijgplicht zal er redelijkerwijs toe leiden dat de ernstige schade wordt voorkomen of beperkt.
  d. Bij het verstrekken van informatie aan derden, al dan niet na door breking van de geheimhoudingsplicht zal Overgangsconsulent alleen de voor de behandeling relevante gegevens verstrekken. Er zal niet meer informatie worden verstrekt dan noodzakelijk is om het vooraf gestelde doel te bereiken.

Artikel 12 Tarieven

 1. Voor aanvang van de behandeling deelt Overgangsconsulent de Cliënt op schriftelijke of mondelinge wijze de op dat moment geldende tarieven mede. De tarieven worden ook gepubliceerd op de website van Overgangsconsulent.
 2. Overgangsconsulent hanteert voor de consulten de door de beroepsvereniging gehanteerde tarieven. Op 1 januari van elk kalenderjaar kan er een tariefswijziging plaatsvinden.
 3. Het honorarium van Overgangsconsulent is vrijgesteld van BTW.
 4. Kosten gemaakt ten behoeve van Cliënt niet zijnde consult tarieven zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. Cliënt is gehouden direct na afloop van de door Overgangsconsulent geboden behandeling het daarvoor gestelde declaratiebedrag via PIN of cash op de praktijk te betalen.
 2. In afwijking met lid 1 kan in overleg met overgangsconsulent een betaling via bankoverschrijving plaatsvinden. Deze betaling dient dan uiterlijk binnen 14 dagen na declaratiedatum te geschieden.
 3. Verzuim treedt, zonder in gebreke stelling in, indien Client niet binnen de in lid 2 genoemde termijn het declaratiebedrag betaalt.
 4. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.
 5. Is Cliënt in verzuim of schiet hij op een andere wijze te kort in het nakomen van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 6. Cliënt is zelf verantwoordelijk, indien mogelijk op grond van de polisvoorwaarden, voor een declaratie voor vergoeding van de genoten zorg bij de eigen zorgverzekering.

Artikel 14 Annuleren, wijzigen afspraak of ‘No show’

 1. Cliënt kan een annulering- of wijzigingsverzoek per mail sturen.
 2. Cliënt kan een afspraak kosteloos annuleren of wijzigen tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak.
 3. Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de consultkosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de volledige consultkosten in rekening gebracht.
 5. Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder berichtgeving worden ook de volledige consultkosten in rekening gebracht. Cliënt ontvangt dan een factuur die niet bij de zorgverzekeraar te declareren is. Bij misverstanden over de juiste datum en tijd zal de afspraak zoals vermeld in de afspraakbevestigingsmail doorslaggevend zijn.

Artikel 15 Beëindiging behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst tussen Cliënt en overgangsconsulent eindigt:
  a. Door wederzijdse overeenstemming, waarvan optekening in het dossier zal worden gemaakt.
  b. Door overlijden van de Cliënt.
  c. Na beëindiging van de behandelingsovereenkomst door Cliënt of de Overgangsconsulent met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 en 17 van deze algemene voorwaarden
  d. Door ontbinding van de overeenkomst door de rechter.

Artikel 16 Beëindiging behandelingsovereenkomst door Cliënt

De behandelingsovereenkomst kan te allen tijde door Cliënt worden beëindigd via een schriftelijke berichtgeving hierover aan Overgangsconsulent.

Artikel 17 Opschorting, beëindiging of weigering behandeling door Overgangsconsulent

 1. Overgangsconsulent is gerechtigd tot opschorting van de overeengekomen behandeling als zij door omstandigheden, welke buiten haar eigen invloedsfeer liggen of waarvan zij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 2. Bij een betalingsachterstand van Cliënt is de Overgangsconsulent gerechtigd de behandeling van Cliënt op te schorten.
 3. Overgangsconsulent kan de behandelingsovereenkomst alleen beëindigen om gewichtige redenen, op schriftelijke wijze en met inachtneming van een redelijke termijn.
 4. Beëindiging zoals genoemd in lid 3 kan slechts geschieden als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  a. Overgangsconsulent heeft in alle redelijkheid getracht de gronden voor beëindiging bespreekbaar te maken met Cliënt.
  b. Overgangsconsulent heeft de Cliënt op de hoogte gebracht van de klachtenmogelijkheden volgens de klachtenregeling op de website.
 5. Gewichtige redenen omvatten redenen die de relatie tussen Overgangsconsulent en Cliënt onhoudbaar hebben gemaakt en waardoor in redelijkheid geen voortzetting van de behandelingsovereenkomst door Overgangsconsulent verlangd kan worden. Hieronder vallen in elk geval:
  a. Cliënt weigert de juiste medewerking die vereist is voor een goede uitvoering van de behandelingsovereenkomst.
  b. De zorgvraag niet meer binnen de oorspronkelijke reikwijdte ten tijde van het aangaan van de behandelingsovereenkomst valt en Overgangsconsulent niet langer kan voldoen aan de gewijzigde en noodzakelijke zorgbehoefte.
  c. Cliënt de verplichtingen voortvloeiend uit de behandelingsovereenkomst niet nakomt. Dit betreft zowel de financiële verplichtingen alsook de verplichtingen die op Cliënt rusten om Overgangsconsulent in staat te stellen de juiste zorgverlening te bieden. Het gaat dan bijv. om de voor de behandeling relevante informatieverschaffing.
  d. Overgangsconsulent kan de behandelingsovereenkomst beëindigen als zij in surseance van betaling verkeert.
 6. In geval van blijvende onmogelijkheid tot nakoming door Overgangsconsulent kan de behandelingsovereenkomst ontbonden worden. Geen van beide partijen heeft dan recht op schadevergoeding van de ten gevolge van de ontbinding ontstane schade.
 7. Bij beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan Overgangsconsulent na overleg en met toestemming van Cliënt het dossier overdragen aan een collega Overgangsconsulent voor verdere behandeling.
 8. Overgangsconsulent mag aangaan van een behandelingsovereenkomst weigeren in geval:
  -Cliënt zich agressief of onheus gedraagt tegenover Overgangsconsulent.
  -De gevraagde behandeling niet tot het vakgebied van Overgangsconsulent behoort.
  -De praktijk vol zit.
 9. Overgangsconsulent zal de weigering tot het aangaan van een behandelingsovereenkomst motiveren en schriftelijk bevestigen.

Artikel 18 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Overgangsconsulent behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig en zonder toestemming of instemming van Client, waarmee al een behandelingsovereenkomst bestaat, te kunnen wijzigen.
 2. Overgangsconsulent brengt Cliënt per mail op de hoogte van de wijzigingen met verwijzing naar de Algemene voorwaarden op de website en de datum waarop de wijzigingen ingaan.
 3. Deze wijzigingen zullen geen onredelijke gevolgen hebben voor de Cliënt waarmee al een behandelingsovereenkomst bestaat.

Janneke Herink

vrouwenzorg Twente en Achterhoek
janneke@femmvrouwenzorg.nl
+31 6 42201953
BIG: 59059897303
Lid van de VVOC

Barbara Verkerke

vrouwenzorg Brabant
barbara@femmvrouwenzorg.nl
+31 6 25508359
BIG: 39017216830
Lid van de VVOC

Contact

Benieuwd wat FEMM vrouwenzorg voor jou kan betekenen? Je kunt ons bereiken via info@femmvrouwenzorg.nl of +31 6 42201953

Postadres

FEMM vrouwenzorg
Noorderhagen 54
7491 AS Delden