Privacyverklaring FEMM vrouwenzorg

Inleiding

Bij de uitvoering van werkzaamheden door Janneke Herink | FEMM vrouwenzorg is bescherming van persoonsgegevens van cliënten van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houd ik, Janneke Herink, mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Janneke Herink, Overgangsconsulent, en eigenaar van de eenmanszaak FEMM vrouwenzorg, KvK nummer 82439036

In mijn privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten je hebt. Mocht je vragen hebben of je rechten willen uitoefenen dan kunt je contact opnemen middels onderstaande contactgegevens:

Je kan mij telefonisch bereiken onder nummer : 0642201953
Je kan mij mailen op mailadres: info@femmvrouwenzorg.nl
Op www.femmvrouwenzorg.nl is informatie te vinden over mijn onderneming.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon. Cliënten delen persoonsgegevens met mij wanneer je bij mij onder behandeling bent; als je informatie bij mij opvraagt; als je contact met mij hebt. Onder persoonsgegevens vallen naam, telefoonnummer en emailadres van
cliënte, en ook gegevens over gezondheid en levensomstandigheden.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer je mijn website bezoekt, een voormalige cliënt bent, cliënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd.

Welke gegevens verzamelt FEMM vrouwenzorg

Om de zorg te kunnen verlenen die bij jouw situatie past, krijgt je vooraf een vragenlijst toegestuurd en tijdens het consult ga ik met je in gesprek. In dit gesprek stel ik jou verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte.
Onderstaande opsomming bevat de persoonsgegevens welke ik bij wet verplicht ben vast te leggen in een cliëntdossier. Daarnaast kan het voorkomen dat ik cliënten apart om toestemming vraag voor verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming leg ik met cliënte vast in een privacyverklaring die wordt opgenomen in het dossier van cliënte.

Ik verwerk de volgende gewone persoonsgegevens van cliënten die onder behandeling zijn:
• Naam, adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer en emailadres
• Geboortedatum
• Huisarts (indien in belang van de behandeling)
• Zorgverzekering

Ik verwerk de volgende bijzondere persoonsgegevens van cliënten die onder behandeling zijn:
• Gezondheidsgegevens
• Overige persoonlijke gegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

De doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden vastgelegd zijn

Dossierplicht

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als overgangsconsulent, een medisch dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheid, gegevens over door mij gedane diagnostiek en behandelingen. Ook wordt er, indien nodig, in dit dossier gegevens opgenomen die voor
behandeling noodzakelijk zijn en die ik na expliciete toestemming van cliënte opvraag bij andere zorgverleners als huisarts of specialist.

Bewaartermijn

Client gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking of op grond van wettelijke bewaartermijnen. Vanuit de WGBO geldt voor het medisch dossier een bewaartermijn van 20 jaar. Voor minderjarigen geldt dat het dossier 20 jaar bewaard moete blijven vanaf de 18e verjaardag.

Beroepsgeheim

Als overgangsconsulent heb ik op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Financiële administratie

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie zodat ik een (vergoedbare) factuur kan opstellen.

Bereikbaarheid

In het cliënt dossier staan contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Alleen in onderstaande gevallen zal ik hier gebruik van maken:
• Het wijzigen, annuleren, verifiëren of informeren van/over gemaakt afspraken
• Indien er sprake is van een urgente situatie of overmacht waardoor ik de afspraak zal moeten wijzigen of annuleren
• Me te informeren indien cliënte zonder berichtgeving afwezig is bij een afspraak
• Voor het versturen van een betaalverzoek, behorend bij de kosten van het consult
Eventueel wordt gebruik gemaakt van WhatsApp of SMS om berichten hieromtrent te versturen.

Het email adres van cliënte zal alleen met toestemming cliënte gebruikt worden voor onderstaande doeleinden:
• Versturen van een bevestiging of wijziging van en afspraak
• Versturen van de factuur
• Versturen van relevante informatie met betrekking tot praktijkvoering of behandeling

Verwerking van gegevens door derden

Als overgangsconsulent heb ik als enige toegang tot de gegevens in het cliënt dossier.
De gegevens uit het dossier kunnen eventueel voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• Het informeren van andere zorgverleners, indoen nodig of gewenst. Bijvoorbeeld bij afronding van een behandeltraject of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt altijd met expliciete toestemming van de betreffende cliënte.
• Voor het bespreken van casuïstiek tijdens intervisie of intercollegiaal overleg. Dit gebeurt altijd geanonimiseerd en onherkenbaar, en enkel met expliciete toestemming van de cliënte.

Rechten cliënten met betrekking tot eigen persoonsgegevens

Recht op inzage, wijziging en aanvulling
Cliënten hebben het recht om te vragen welke gegevens ik van ze heb, om deze gegevens in te zien, te wijzigen of aan te vullen

Recht op verwijdering
Cliënten hebben het recht om een eerder afgegeven uitdrukkelijke toestemming in te trekken en eigen gegevens te laten verwijderen

Recht op bezwaar of indienen van een klacht
Indien cliënte bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens dan dien ik te stoppen met het verwerken ervan.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid)
Cliënte heeft het recht om de gegevens die ik van haar heb te ontvangen in een computerbestand zodat ze makkelijk te hergebruiken zijn of door te sturen zijn naar een andere organisatie.

Uitoefenen van je rechten
Wanneer cliënte een van haar rechten wilt uitoefenen kan ze een email sturen naar info@femmvrouwenzorg.nl. Cliënte zal van mij een ontvangstbevestiging ontvangen waarna ik
het verzoek in behandeling zal nemen. Cliënte kan alleen een verzoek indienen voor zichzelf.
Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (er kan niet voor iemand anders dan zichzelf om inzage in het dossier gevraagd worden).

Reactie Femm vrouwenzorg
Uiterlijk een maand na ontvangst van je verzoek ontvang je van mij een reactie. Mocht je het niet eens zijn met mijn reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Beveiliging van je gegevens

Femm vrouwenzorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Mocht cliënte van mening zijn dat haar gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik van haar gegevens dat wordt cliënte nadrukkelijk verzocht hiervan melding te maken via info@femmvrouwenzorg.nl

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik je op mijn website om je gegevens vraagt, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

Privacyverklaring Vrouwenzorg Brabant

Inleiding

Vrouwenzorg Brabant werkt samen met FEMM vrouwenzorg en treedt naar buiten onder dezelfde handelsnaam: FEMM vrouwenzorg. Vrouwenzorg Brabant betreft echter een zelfstandige praktijk die zelfstandige besluiten neemt en onder een licentieovereenkomst gebruikt maakt van de website en de daaraan gekoppelde media van FEMM vrouwenzorg.

Voor het beroep op de privacyverklaring kunt u in deze verklaring lezen hoe Vrouwenzorg Brabant de privacy van haar client geregeld heeft.

Met de grootst mogelijke zorg worden uw persoonsgegevens behandeld door Vrouwenzorg Brabant. Hieronder vindt u daarom een overzicht van de persoonsgegevens die ik, Barbara Verkerke | Vrouwenzorg Brabant,  van u verwerk:

Voor en achternaam:

Om er zeker van te zijn dat ik de juiste persoon de juiste behandeling geef moet ik weten wie u, als nieuwe client, bent.

Geslacht

Om u van het juiste advies te kunnen voorzien is het noodzakelijk dat ik uw geslacht weet.

Geboortedatum

Uw leeftijd kan van belang zijn bij het advies dat u krijgt. Daarnaast is uw geboortedatum noodzakelijk voor de vaststelling van uw identiteit en de communicatie richting de andere zorgverleners en/of zorgverzekeraar.

Adresgegevens

Deze gegevens heb ik nodig voor het opstellen van de factuur en eventuele communicatie per post met u over de behandeling.

Telefoonnummer

Om u snel te kunnen bereiken m.b.t. een consultafspraak bij mij of communicatie over de behandeling heb ik een telefoonnummer nodig.

Emailadres

Uw emailadres is voor mij noodzakelijk omdat u per mail afspraakbevestigingen, herinneringen of verzoek tot invullen van vragenlijsten en informatie ontvangt. Ook kan ik uw email adres gebruiken voor nieuwsberichten, verzoek tot medewerking aan klanttevredenheid- en kwaliteitsonderzoek. Wanneer u geen e-mails wenst te ontvangen kunt u dit doorgeven aan info@vrouwenzorgbrabant.nl.

Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens van u:

Gezondheid

Ik verwerk op grond van de Wgbo alle relevante informatie met betrekking tot uw gezondheid die ik in het kader van het verlenen van de juiste zorg noodzakelijk acht. U kunt hierbij o.a denken aan medicatie, relevante allergieën, ziektegeschiedenis.

Controle op ID

Om ervoor te zorgen dat ik van de juiste persoon een dossier aanmaak en daarin de juiste gegevens bij houd kan ik vragen om bij een eerste consult uw ID bewijs te tonen. Ik hoef daarvan geen afschrift, slechts inzage.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik bovengenoemde persoonsgegevens

Verwerking van genoemde gegevens geschiedt op grond van de Wgbo en de wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit fiscale wetgeving of de zorgverzekeringswet.

Doelen van de verwerking zijn

  • Een zo goed en veilig mogelijk behandelplan kunnen opstellen en uitvoeren
  • Communicatie mogelijk te maken tussen alle betrokkenen inclusief de cliënt gedurende de behandeling
  • Te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens

In principe worden uw persoonsgegevens 20 jaar bewaard conform de Wgbo waarin de wettelijke bewaartermijn is vastgelegd. Wilt u toch bepaalde gegevens verwijderd hebben dan dient u hierover een verzoek in te sturen aan info@vrouwenzorgbrabant. Aan het verwijderen van persoonsgegevens uit een dossier zijn specifieke voorwaarden verbonden, zie Gegevens inzien wijzigen of verwijderen.

Persoonsgegevens delen met derden

Ik deel uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor alle andere situaties waarin het delen van uw persoonsgegevens met derden gewenst is vraag ik u om expliciete toestemming welke ik vastleg in uw dossier middels een toestemmingsformulier.

Cookies die de website FEMM vrouwenzorg gebruikt zijn beschreven in de privacyverklaring website.

Verwijderen cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? U kunt cookies bij de instellingen van uw internetbrowser in en uitschakelen of verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat ze op uw pc worden opgeslagen. Vrouwenzorg Brabant of FEMM vrouwenzorg kunnen dit niet voor u. Uitleg over de wijze waarop u dit kunt doen kunt u vinden onder de Help functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft U het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vrouwenzorg Brabant. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie/hulpverlener, te sturen.

Inzien

U kunt uw gegevens bij mij in de praktijk inzien.

Aanpassen

Indien u een correctie of aanvulling wilt maken op de inhoud van uw dossier, kunt u dat bij mij aangeven tijdens het consult. Ik zal dan beoordelen of ik de correctie of aanvulling overneem, omdat ik moet beoordelen of dit een veilige behandeling niet in de weg staat. Indien ik van mening ben dat dat het geval is kan ik deze aanpassing weigeren.

Verwijderen

Het is mogelijk om (delen van) uw medisch dossier, binnen de kaders van de wet, te laten vernietigen. Er gelden namelijk specifieke beperkingen ten aanzien van onder meer het patiëntendossier. U kunt uw verzoek indienen door een email te sturen naar info@vrouwenzorgbrabant.nl. Ik neem dan contact met u op om het bericht te verifiëren. Vervolgens zal ik zorgvuldig onze procedures bekijken of ik gevolg kan geven aan uw verzoek. Hierin weeg ik o.a. het belang van het leveren van goede zorg, mijn juridische positie, maar ook het mogelijke belang van iemand anders. Indien ik het noodzakelijk acht roep ik hierbij hulp in van een deskundige om tot een zorgvuldige afweging te komen over de vraag of en zo ja welke gegevens verwijderd mogen worden. Ik zal u hierover altijd schriftelijk informeren. Mocht (een onderdeel uit) uw dossier verwijderd (kunnen) worden, dan wordt in uw dossier vermeld dat (een deel van) de gegevens op uw verzoek is verwijderd. De gegevens zijn na verwijdering niet meer terug te halen en ook niet meer inzichtelijk in uw elektronisch cliënten dossier.

Ik zal u altijd adviseren om een kopie van uw dossier van ons te ontvangen , alvorens u het door mij laat verwijderen. Er bestaat nadien geen mogelijkheid de informatie alsnog op te vragen.

Let op, financiële en administratieve gegevens zijn géén onderdeel van het dossier. Ik ben op wettelijk verplicht deze gegevens te bewaren en deze kunnen dan ook niet verwijderd worden.

Gegevensoverdracht

Wanneer u mij verzoekt om uw gegevens naar een andere organisatie door te sturen, stuur ik alleen die gegevens door die relevant zijn voor de ontvanger.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vrouwenzorgbrabant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan vraag ik u bij dit soort verzoeken altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Let op maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Ik zal zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Vrouwenzorg Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vrouwenzorg Brabant neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verwerking van de clientgegevens vindt plaats in een elektronisch dossier ontwikkeld door James Software met wie Vrouwenzorg Brabant, vertegenwoordigd door Barbara Verkerke een overeenkomst heeft. James Software voldoet aan alle veiligheidsstandaarden die op dit moment worden opgelegd aan de zorg zoals de NEN 7510 en de ISO 27001. James software maakt gebruik van beveiliging door toepassing van Microsoft Azure. De persoonsgegevens worden opgeslagen in datacentra in NL.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens ondanks alle inspanningen daartoe niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik verzoek ik u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met info@vrouwenzorgbrabant.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zal ik u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 30-05-2023 en van toepassing op alle burgers van de EU.

Contact informatie

Barbara Verkerke | Vrouwenzorg Brabant

Licentiehouder website FEMM vrouwenzorg

’s-Hertogenbosch

Website: https:// www.femmvrouwenzorg.nl

Email: info@vrouwenzorgbrabant.nl

Telefoonnummer: +31 6 25508359

 

Privacybeleid inzake website

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01/09/2023 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.femmvrouwenzorg.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

1.1 Contact – door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

– Een voor- en achternaam
– Een e-mail adres
– Een telefoonnummer

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is: Na het verlenen van toestemming.

Bewaartermijn: We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 12.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.
Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Janneke Herink
Delden
Nederland
Website: https://www.femmvrouwenzorg.nl
E-mail: info@femmvrouwenzorg.nl
Telefoonnummer: 06 -42201953

Janneke Herink

vrouwenzorg Twente en Achterhoek
janneke@femmvrouwenzorg.nl
+31 6 42201953
BIG: 59059897303
Lid van de VVOC

Barbara Verkerke

vrouwenzorg Brabant
barbara@femmvrouwenzorg.nl
+31 6 25508359
BIG: 39017216830
Lid van de VVOC

Contact

Benieuwd wat FEMM vrouwenzorg voor jou kan betekenen? Je kunt ons bereiken via info@femmvrouwenzorg.nl of +31 6 42201953

Postadres

FEMM vrouwenzorg
Noorderhagen 54
7491 AS Delden